TOEFLآزمون

 آزمون های Internet – based TOEFL   (IBT)و PBT)Paper – based TOEFL )

این آزمون ها از اعتبار بالایی بین مراکز آموزشی بین المللی برخوردارند و نمره ی مجاز داوطلب در این آزمون ها نشان دهنده ی تسلط وی در سطحفوق پیشرفته چهارچوب اروپایی مشترک مرجع ( CEFR ) ، معتبرترین سازمان بین المللی سنجش میزان مهارت زبانی، به مهارت های چهارگانه ی شنیداری ( Listening ) ، خواندن ( Reading ) ، نوشتاری ( Writing ) و گفتاری (  Speaking) زبان انگلیسی می باشد. دارنده ی نمره مجاز در این آزمون می تواند برای کار، تحصیل یا اقامت اقدام نماید.