مقدمه

دوره زبان انگلیسی کودکان یک پکیج کامل مشتمل بر 3 بخش متفاوت است که گروههای سنی 3 تا 5 ، 5 تا 8 و 8 تا 12 سال رادر برمی گیرد .

کلاسهای مخصوص گروه سنی 3 تا 5 سال در 2 ترم و با استفاده ازکتابهای Little Pockets برگزار می شود.

کلاسهای مخصوص گروه سنی 5 تا 8 سال مشتمل بر 10 ترم می باشد.دراین دوره ازکتابهای موفقPackets وFirst Friends  استفاده میشود.

 

کلاسهای ویژه گروه سنی 8 تا 12سال به 27 ترم تقسیم می شود و کتابهای مورد استفاده Family and Friends می باشد.