PETآزمون

آزمون PET در سطح B1 ( سطح متوسطه یا Intermediate ) چهارچوب اروپایی مشترک مرجع (CEFR ) ، معتبرترین سازمان بین المللی سنجش میزان مهارت زبانی، قرار دارد. در اين سطح از توانايی از زبان آموزان انتظار می رود بتوانند به طور روان در سطح متوسطه ی استاندارد بین المللی:

  • نكات اساسیرا در متون و مكالمات مربوط به موضوعات معمولی مانند كار، مدرسه، سرگرمی ها و غيره بفهمند.
  • در موقعيتهايی كه هنگام سفر برای ايجاد ارتباط زبانی پيش می آيد به راحتی عمل كنند. در موردمسائل مورد علاقه شخصی، مطالب خود را به آسانی و به طور منسجم بيان كنند.
  • داوطلبان میتوانند از تجارب خود و رويدادها حرف بزنند و رؤياها، آرزوها و اهداف خود را بيانكنند. آنها همچنين می توانند برنامه ها و عقايد خود را بطور مختصر توجيه نمايند.
  • به راحتی یک نامه ی دوستانه بنویسند.
  • برای مشاغلی که نیاز تسلط به زبان انگلیسی دارند نظیر منشیگری و دفترداری اقدام نمایند.

 

آزمون PET به سه بخش تقسيم می شود:

  • خواندن و نوشتار ( Reading   and Writing )
  • شنيدار ( Listening )
  • گفتار ( Speaking)