CPE آزمون

اين آزمون در سطح C2 چهارچوب مرجع مشترك زبان های اروپا قرار دارد. در اين سطح از توانايی از داوطلبان انتظار می رود بتوانند:

  • آنچه را که می خوانند و می شنوند، بدون زحمت درك کنند.
  • اطلاعات كسب شده از منابع شنيداری و نوشتاری مختلف را خلاصه كنند و قادر باشند نكات اساسی و منطقی اطلاعات مذكور را به طور منسجم بازگو نمايند.
  • مقصود خود را با دقت و روانی و فی البداهه بيان كنند و از عهده طرح عقايد خود در طول بحث راجع به موضوعات پيچيده برآيند. 

آزمون CPE از طرف بسياری از دانشگاه ها و كالج های انگلستان و ساير كشورهای انگليسی زبان به عنوان سطح توانايی لازم برای ورود به آموزش عالی به رسميت شناخته شده است و مشتمل بر بخش های زیر می باشد:

  • خواندن (Reading)
  • نوشتن (Writing)
  • شنيدن (Listening)
  • كاربرد انگليسی (English in Use)
  • مكالمه (Speaking)