مقدمه

 

بسیاری از داوطلبان مهاجرت و یا تحصیل در کشورهای خارجی، به مدارک معتبر بین المللی منطبق با استانداردهای جهانی نیاز دارند تا پاسخگویشان برای رسیدن به سطح زبان مورد نیاز حضور در دانشگاه و یا کشور انگلیسی زبان مورد نظر باشد
چنین آزمونهایی با توجه به اهداف کشور و یا دانشگاه مقصود، از تنوع بسیاری برخوردار هستند که عبارتند از:

 

Abbreviation of Exam

Full Name of Exam

Kind of Exam

YLE

Young Learners English

General

KET

Key English Test

General

PET

Preliminary English Test

General

FCE

First Certificate in English

General

CAE

Certificate in Advanced English

General

CPE

Certificate of Proficiency in English

General

IELTS

International English Language Testing System

Academic

TOEFL (PBT)

Test of English as a Foreign Language 
(Paper-based TOEFL)

Academic

IBT

Internet – based TOEFL

Academic

GRE

Graduate Record Examinations

Academic

TKT

Teaching Knowledge Test

Professional

GMAT

Graduate Management Admission Test

Professional

BEC

Business English Certificates

Professional

ILEC

International Legal English Certificate

Professional

ICFE

International Certificate in Financial English

Professional

 

البته MCHE Ministry of Culture & Higher Education Exam و TOLIMO آزمونهای استاندارد زبان انگلیسی هستند که در ایران به منظور اهداف دانشگاه های داخلی طراحی شده اند.